สวช.จัดโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2552 ศาสตราจารย์อานนท์ บุญยะรัตเวช เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้พิจารณาถึงนโยบายแห่งรัฐที่ให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่า (Value Added) และคุณค่า (Value Creation) แก่ผลผลิตหรือผลสำเร็จจากการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ พร้อมด้วยการกำหนดกลไกสู่กลุ่มเป้าหมายและการใช้ประโยชน์ วช. จึงได้กำหนดโครงการ 2-V Research Program ขึ้นโดยนำ Model ห่วงโซแห่งคุณค่า (Value Chain) มาเป็นแนวคิดในการสร้างกระบวนงานและกลไก เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าแก่ผลสำเร็จทางความคิดของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ให้เกิดขึ้นใน 2 ลักษณะ ดังนี้ โครงงานที่มุ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีเป้าหมายในกานนำผลสำเร็จไปใช้ต่อองค์กร/ชุมชน และโครงงานที่มุ่งสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มแก่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่านวัตกรรมในเชิงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนคณะนักวิจัย/นักประดิษฐ์จากหน่วยงานของท่านจัดทำ โครงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2552 ภายใต้โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2552 ส่งให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552