ปภ.ตราด เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ อปพร.เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและรายงานข่าวสาธารณภัย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด เดินหน้าพัฒนาศักยภาพ อปพร.เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและรายงานข่าวสาธารณภัย นายกอบชัย บุญอรณะ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดอบรมการเฝ้าระวังและการรายงานข่าวสาธารณภัยจังหวัดตราด ที่ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลเนินทราย ว่า การจัดโครงการครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 ของการจัดโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)จากทุกหมู่บ้าน/ชุมชนละ 2 คน กำลังพลทหารด้านการข่าว และสมาชิกอาสารักษาดินแดนกว่า 150 คน เข้าร่วม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการติดตามสาธารณภัย เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยเป็นต้น ตลอดจน ภัยความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของทางราชการ โดยการสร้างเป็นเครือข่ายข่าวระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เครือข่ายอาสาสมัคร เพื่อภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ หรือระงับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วมีความสูญเสียน้อยที่สุด สำหรับการจัดโครงการครั้งนี้ใช้เวลาในการดำเนินการ 2 วัน มีวิทยากรร่วมให้ความรู้จากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีอุตุนิยมวิทยา