รัฐบาลฮังการีประกาศลดงบประมาณการใช้จ่ายของภาครัฐควบคู่ไปกับการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อลดงบประมาณขาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรีกอร์ดอน บัจไน ของฮังการี เปิดเผยแผนลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลงอย่างรอบด้านหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่า รัฐบาลจะลดการใช้จ่ายด้านต่างๆลง คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 4 แสนล้านโฟรินท์ในปีนี้ และ 9 แสนล้านโฟรินท์ในปีหน้า มาตรการดังกล่าวจะรวมถึงการยกเลิกค่าจ้างที่นอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและเงินสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ และจะระงับการขึ้นเงินเดือนข้าราชการควบคู่ไปกับการลดการใช้จ่ายด้านสังคมด้วย เพื่อให้การใช้จ่ายเงินที่ฮังการีได้รับจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศจำนวน 25,100 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐบาลยังกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านภาษี ทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 ในปีนี้ และลดภาษี ผู้มีเงินเดือนลงร้อยละ 5 เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจของฮังการีฟื้นตัวและเติบโตเร็วยิ่งขึ้น.