จัดหางานมุกดาหาร เตือนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เตือนแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ก่อนใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2552 นายเจิมพงศ์ ตองกระโทก จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา ที่ได้รับใบอนุญาตทำงานในปี 2551 ซึ่งใบอนุญาตจะหมดอายุในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 2552 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหารจึงแจ้งเตือนให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และผ่านการพิสูจน์สัญชาติ หรือรับรองสถานะแล้ว มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ปี 2552 ภายในกำหนด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ ชั้น1 อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และไปยื่นคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร โดยสามารถยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนการอนุญาตสิ้นสุดได้ไม่น้อยกว่า 30 วัน หากเลยกำหนดอนุญาตจะถูกปรับวันละ 500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-4261-3037