อบจ.กำแพงเพชร เตรียมจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เตรียมจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2552 นายจุลพันธุ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ทางองค์การบริหารส่วน จ.กำแพงเพชร จึงจัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2552 โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2552 ที่บริเวณบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดแคนวง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ และ มีส่วนร่วมในการกิจกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัว