หยุดสูบบุหรี่เพื่อสัตว์เลี้ยง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลการวิจัย พบความรู้สึกถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสองต่อสัตว์เลี้ยง ทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความตั้งใจเลิกสูบบุหรี่มากขึ้น และทำให้บ้านปลอดบุหรี่มากขึ้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยว่า รายงานการวิจัยจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเฮนรี ฟอร์ด เมืองดีทรอย สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารโทแบคโคคอนโทลฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2009 ที่ทำการศึกษาเจ้าของสัตว์เลี้ยง 698 คนที่สูบบุหรี่ พบว่าในเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สูบบุหรี่ เมื่อรู้ผลการวิจัยที่พบว่าควันบุหรี่มือสองเป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยง ร้อยละ 11.3 คิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 28.4 พยายามที่จะเลิกสูบ ร้อยละ 14.2 ขอให้ทุกคนไม่สูบบุหรี่ในบ้าน ร้อยละ 18.9 ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน และร้อยละ 40 สนใจที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายของควันบุหรี่มือสอง และวิธีการเลิกสูบบุหรี่ การสำรวจ ยังพบว่า ร้อยละ 63 ของครัวเรือนในอเมริกาหรือ 71.1 ล้านครัวเรือนมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในบ้าน และ 1 ใน 5 ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงเป็นคนสูบบุหรี่ การรณรงค์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงรู้ถึงอันตรายของควันบุหรี่มือสองต่อสัตว์เลี้ยงจะมีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของเจ้าของอันจะนำไปสู่การไม่สูบบุหรี่ในบ้าน และเลิกสูบบุหรี่ได้มากขึ้น