ประมวลสถานการณ์ประจำวัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีประกาศลงวันที่ 14 เมษายน 2552 เรื่องให้วันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเห็นว่า เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนโดยรวมและเพื่อบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ กระทรวงแรงงาน จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการ จัดให้ลูกจ้างหยุดงานวันที่ 16 - 17 เมษายน 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รายละเอียดติดต่อสอบถามกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0-2246-8994 , 0-2246-3096 และ 0-2246-3192 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2552