รร.สาธิต ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เป็น 20 เม.ย.52

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โรงเรียนสาธิต ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้น อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิต ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ซึ่งต้องเข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนได้ ดังนั้นทางโรงเรียนฯ จึงขอเลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวิชาการ ที่กำหนดเริ่มต้นจากเดิม วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2552 มาเป็น เริ่มวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 (เวลาให้เป็นไปตามกำหนดการเดิม 08.30 น.)