สปส.ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ รับเช็บได้วันที่ 15-19 เม.ย. เวลาราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน ขอให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเช็คช่วยชาติ สามารถติดต่อรับเช็คได้ ณ สำนักงานประกันสังคมที่ได้ยื่นแบบฯ ขอรับไว้ โดยไว้เปิดบริการในวันที่ 15-19 เมษายน 2552 โดยสามารถทยอยรับเช็คได้ทั้งวันในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 40 คนขึ้นไป สามารถติดต่อให้สำนักงานประกันสังคมนำเช็คช่วยชาติไปจ่ายให้โดยตรง ณ ที่ทำงานของผู้ประกันตนได้ ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คช่วยชาติสามารถมอบอำนาจให้นายจ้าง/เพื่อนร่วมงาน/เครือญาติมารับเช็คแทนได้ รายละเอียดติดต่อโดยตรงกับสำนักงานประกันสังคมที่ยื่นแบบฯ ไว้