เทศบาลตำบลหาดเล็กจัดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้(11เม.ย.52)นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2552 เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสำคัญต่อครอบครัวและสังคม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะสมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุ ร่วมแสดงออกถึงความห่วงใย เอื้ออาทร ความเอาใจใส่ดูแลและความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อผู้สูงในครอบครัว ผู้สูงอายุนับว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการพัฒนาท้องถิ่น มีความรู้มีประสบการณ์ในการดำรงชีพ เป็นแบบอย่าที่ดีแก่บุตรหลานและคนรอบข้าง สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นอย่างยิ่ง เทศบาลตำบลหาดเล็ก จึงได้จัดงานบุญประเพณีและวันผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และทำหน้าที่ดูแลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุในท้องถิ่นส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในสถาบันครอบครัว ให้บุตรหลานแสดงความมุฑิตาจิต รดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุและบุคคลสำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง