สัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นในเรื่อง "การคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รับฟังความคิดเห็นในเรื่อง "การคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตเทศบาล ที่จังหวัดกำแพงเพชร นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวขณะเป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในหัวข้อ "การคงอยู่ของตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในเขตเทศบาล กรณียกฐานะเป็นเขตเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ว่า สมัยก่อนบทบาทของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีมากในพื้นที่ ราชการต้องอาศัยองค์กรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องการส่งข้อมูลข่าวสารจากราชการ ผ่านทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปถึงประชาชน กำนันผู้ใหญ่บ้านมีความคุ้นเคยกับชาวบ้านในทุกพื้นที่ ชาวบ้านต้องพึ่งพากำนันผู้ใหญ่บ้านเกือบทุกเรื่อง การขอคำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ ต่อมา มีพระราชบัญญัติเทศบาลเกิดขึ้น ทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องถูกยกเลิกไป และจะต้องยกเลิกเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งในความเป็นจริง ในวันนี้บทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยังมีความสำคัญอยู่ ในทุกเรื่อง การจัดสัมมนาครั้งนี้ กรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา จะได้รวบรวมความคิดเห็น จากการสัมมนาเพื่อหาบทสรุป เสนอต่อรัฐบาล ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคนทั้งประเทศ สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 500 คน และคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา นำโดย พันโท กมล ประจวบเหมาะ ประธานคณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา