จ.ตราด พัฒนาการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด พัฒนาการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (8 เม.ย. 52) นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวภายหลังเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดว่า จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบข้าราชการไทย พ.ศ. 2551 2555 ประกอบด้วย ประเด็นที่สำคัญคือการมุ่งไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ ความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ยังส่งเสริมให้ส่วนราชการต่าง ๆ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำเทคนิคเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการมาใช้ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักงานจังหวัดตราดจึงได้ดำเนินการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล และกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (การประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคล) ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดกว่า 100 คน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เพื่อให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมสัมมนายังจะได้รับทราบการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของการการบริกหารทรัพยากรบุคคลซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2552 อย่างมีประสิทธิภาพ