ท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวพลศึกษาอาวุโส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่จัดโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวพลศึกษาอาวุโสในวันที่ 9 เมษายน 2552 ที่โรงยิมส์เนเซี่ยม โรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน นายกระจ่าง ขอนดอก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีโอกาสออกกำลังกาย และเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมสร้างร่างกายของผู้สูงอายุให้สมบูรณ์แข็งแรง มีอายุยืนยาว ห่างไกลจากโรคต่างๆ แล้วยังเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2552 ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุและรดน้ำดำหัวพลศึกษาอาวุโส ในวันที่ 9 เมษายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่โรงยิมส์เนเซี่ยม โรงเรียนสาธิตบ้านเชตวัน