รายงานพิเศษ : มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เตรียมประกอบพิธีพุทธาภิเษกอัญเชิญพระบรมส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เตรียมประกอบพิธีพุทธาภิเษกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในหัวใจพระหมายเมือง ที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็นวัดสองแผ่นดิน พระปลัด ดร.เสน่ห์ ธมฺมวโร เลขานุการมูลนิธิการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เจริญพรว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ประทานพระบรมสารีริกธาตุให้แก่มูลนิธิเพื่อบรรจุในพระสิงห์ 1 ศิลปะล้านนา ขนาดสูง 9 เมตร กว้าง 6 เมตร ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อประดิษฐานเป็นพระหมายเมือง หรือพระประจำเมือง ที่วัดฟ้าเวียงอินทร์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วร้อยละ 90 โดยจะประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในหัวใจพระสิงห์ 1 ณ วัดฟ้าเวียงอินทร์ เพื่อให้ศรัทธาสาธุชนได้สักการบูชา และเป็นสัญลักษณ์ว่าพื้นที่และโบราณวัตถุนั้นเป็นของไทย สำหรับวัดฟ้าเวียงอินทร์เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ถือเป็นวัดสองแผ่นดิน ครึ่งหนึ่งอยู่ในดินแดนพม่า อีกครึ่งหนึ่งอยู่ในดินแดนไทย เป็นวัดที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระเจดีย์ไว้ในอดีต หลังจากนั้นมีเจ้าฟ้าชาวไทยใหญ่พระองค์หนึ่งเป็นผู้บูรณปฏิสังขรณ์ อยู่ติดชายแดนไทย-พม่า เดิมมีพระภิกษุ สามเณร อยู่ประมาณ 300 รูป เมื่อปี 2535 ทหารพม่าได้ยึดครองไว้ครึ่งหนึ่ง เป็นหอฉันท์และอาคารเรียน ส่วนที่อยู่ในแผ่นดินไทยมีวิหารและพระเจดีย์ ปัจจุบันมีพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษาประมาณ 70 รูป ปัจจุบันได้ตั้งสำนักวิปัสสนา แบบอิงธรรมชาติ สร้างกุฏิมุงหลังคา ใช้น้ำต่อท่อไม้ไผ่จากลำธารบนภูเขา สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติภาวนา สำหรับพิธีพุทธาภิเษกอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจะมีขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2552 เวลา 09.09 น.เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตคาดว่าจะมีประชาชนไปสักการบูชา เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นที่มีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งเป็นการจรรโลงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้อยู่คู่ชาติไทยสืบไป ประชาชนที่สนใจจะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ขณะนี้ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารหลวงวัดสวนดอกวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2552 นี้