ชาว จ.อยุธยาฯ จับมือ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของคนในชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ วันนี้(6/4/52) เวลา 09.45 น. นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชน จัดกิจกรรมรณรงค์ปกป้องสถาบันสำคัญของคนในชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์ ทั้งนี้มีการเดินรณรงค์ให้ประชาชนที่ผ่านไป มา ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันสำคัญในชาติ และเพื่อให้เกิดความสงบสุขภายในประเทศ ทั้งนี้ได้ร่วมกันปฏิญาณหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า เราคนไทย ต้องปฏิบัติตน อยู่ในกรอบของกฎหมาย และยึดหลักความสงบ ความสันติ และรู้รักสามัคคี เราคนไทย ต้องปกป้องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อสร้างความสมานฉันท์มีวัตถุประสงค์ เพื่อแปรนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้สังคมไทยเกิดสิ่งที่ทุกคนอยากให้เป็น คือ ทำให้พี่ น้อง ประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความหวงแหนและพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิตและทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยรู้คุณแผ่นดินเกิดโดยเฉพาะ