ประกาศเอเน็ตเด็กได้คณิตต่ำภาษาไทยห่วย

สกอ.ประกาศผลสอบเนเน็ตเร็วขึ้นเป็นวันที่ 4 เม.ย.มั่นใจเว็บไซต์ไม่ล่มแน่นอน เผยเด็กไทยทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงสุดในวิชาภาษาไทยแต่ก็ยังได้แค่ 40.77 คะแนน ส่วนคณิตศาสตร์ 2 ได้คะแนนเฉลี่ยต่ำสุดที่ 22.64 คะแนน ส่วนแอดมิชชั่นกลางเริ่มขายระเบียบการสมัคร 10 เม.ย. สุเมธ เผยปรับปรุงใบสมัครโดยระบุเวลาสมัครและเวลาชำระเงินชัดเจนแล้ว ป้องกันพวกแกล้งมึน พร้อมเตือนคนที่ติดรับตรงแล้วอย่าสมัครแอดมิชชั่นกลางซ้ำ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้แถลงข่าวการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสูง (A-NET) และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางหรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2552 โดยดร.สุเมธ กล่าวว่า สกอ. ได้ตรวจข้อสอบ A-NET เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศผลในวันที่ 4 เม.ย. 2552 ทาง www.cuas.or.th คาดว่าเว็บไซต์จะไม่ล่มแน่นอน ส่วนผู้ที่ต้องการดูกระดาษ สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบได้ที่สกอ. ถนนศรี อยุธยา ชั้น 13 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. และจะสามารถดูกระดาษคำตอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. เป็นต้นไป

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการรับสมัครแอดมิชชั่น ปี 2552 จะยังคงใช้หลักเกณฑ์เหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งในปีนี้จะมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแอดมิชชั่น 96 แห่ง ใน 741 คณะ/ประเภทวิชา รับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 121,615 คน โดย สกอ. จะประกาศระเบียบการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย.ทาง www. cuas.or.th และซื้อระเบียบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 10-20 เม.ย. โดยศูนย์กรุงเทพมหานครมี 2 แห่ง คือ ม.เกษตรศาสตร์ และม.เทคโนโลยีพระจอมาธนบุรี ส่วนต่างจังหวัด 11 แห่ง คือ ม.ขอนแก่น เชียงใหม่ เทคโนโลยีสุรนารี ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นเรศวร บูรพา มหาสารคาม วลัยลักษณ์ ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และม.อุบลราชธานี และสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 11-20 เม.ย. และชำระเงินวันที่ 11-22 เม.ย. ผ่านธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย กรุงศรีอยุธยา ทหารไทย ไทยพาณิชย์ ไทยธนาคารและที่ทำการไปรษณีย์ หลังจากนั้นจะประกาศผลวันที่ 9 พ.ค. ทาง www.cuas.or.th และ contact center 0-2576-5555 และ 0-2576-5777 สกอ.ได้ปรับปรุงการสมัครโดยระบุกำหนดเวลาสมัครและการชำระเงินไว้ในใบสมัครอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนการสมัครสอบ A-NET นอกจากนี้ต้องฝากไปถึงนักเรียนที่ติดรับตรงและยืนยันสิทธิเข้ามหา วิทยาลัยไปแล้วอย่ามาสมัครแอดมิชชั่นกลาง อีกไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิแอดมิชชั่นกลาง ดร.สุเมธ กล่าว

สำหรับการสอบ A-NET ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ เปิดเผยผลสรุปว่า ปีนี้มีผู้สมัคร 190,556 คน แต่มีผู้เข้าสอบ 173,951 คน ทั้งนี้วิชาที่มีผู้เข้าสอบมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ 2 จำนวน 163,458 คน ส่วนรายวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ภาษาไทย 2 มีค่าเฉลี่ย 40.77 คะแนน ส่วนคณิตศาสตร์ 2 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ 22.64 คะแนน ส่วนคะแนนต่ำสุดสูงสุดของแต่ละวิชา ประกอบด้วย ภาษาไทย เข้าสอบ 136,868 คน ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 80.00 ช่วงคะแนนที่มีผู้ทำได้มากที่สุดคือ 30.01-40.00 จำนวน 48,000 คน, สังคมศึกษา 2 เข้าสอบ 137,543 คน ต่ำสุด 8.75 สูงสุด 76.25 ช่วงคะแนนมากที่สุด 30.01-40.00 จำนวน 65,313 คน, ภาษาอังกฤษ 2 เข้าสอบ 163,458 คน ต่ำสุด 7.00 สูงสุด 89.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 90,870 คน, คณิตศาสตร์ 2 เข้าสอบ 15,464 คน ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 97.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 68,485 คน

วิทยาศาสตร์ 2 เข้าสอบ 129,551 คน ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 89.33 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 76,747 คน, ภาษาฝรั่งเศส เข้าสอบ 5,084 คน ต่ำสุด 5.00 สูงสุด 95.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 2,640 คน, ภาษาเยอรมัน เข้าสอบ 1,419 คน ต่ำสุด 11.25 สูงสุด 92.50 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 835 คน, ภาษาบาลี เข้าสอบ 658 คน ต่ำสุด 12.50 สูงสุด 80.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 411 คน, ภาษาอาหรับ เข้าสอบ 1,761 คน ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 72.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 696 คน, ภาษาจีน เข้าสอบ 5,820 คน ต่ำสุด 12.50 สูงสุด 100.00 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 2,363 คน และ ภาษาญี่ปุ่น เข้าสอบ 3,791 คน ต่ำสุด 10.00 สูงสุด 96.25 ช่วงคะแนนมากที่สุด 20.01-30.00 จำนวน 1,957 คน.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด