วุฒิสภา รับหลักการ ร่างประมวลจริยธรรม ส.ว.-กมธ.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า การประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 3 เมษายน มีนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม วาระพิจารณาร่างข้อบังคับเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของ ส.ว.และกรรมาธิการ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างเสร็จแล้ว ทั้งนี้ ร่างดังกล่าวมี 34 ข้อ สาระสำคัญคือ การให้มีเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกและกรรมาธิการ จริยธรรมต่อประชาชน จริยธรรมเกี่ยวกับการดำรงตน การควบคุมให้เป็นไปตามจริยธรรมที่กำหนด ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา 15 คน มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับและการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกและกรรมาธิการ และขั้นตอนการลงโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส.ว.อภิปรายอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะเรื่องเกณฑ์ทางจริยธรรม และขั้นตอนการกำกับและการลงโทษที่ยังไม่ชัดเจน เป็นเพียงกรอบกว้างๆ นอกจากนี้ คณะกรรมการจริยธรรมมีเพียง 15 คน ซึ่งอาจเป็นการรวบรัดและความเป็นกลาง ความโปร่งใส ในการชี้ผิดถูกหากมีกรณีเกิดขึ้นโดยเฉพาะหากเป็นกรณี ส.ว.เลือกตั้งที่ประชาชนเลือกเข้ามา ทั้งนี้ หลังจากอภิปรายนาน 3 ชั่วโมง ที่ประชุมมีมติรับหลักการด้วยคะแนน 59 ต่อ 45 งดออกเสียง 1 และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างจำนวน 25 คน กำหนดแปรญัตติ 17 วัน

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด