งานวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่ชัยภูมิ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดชัยภูมิ จัดการแสดงดนตรีไทยพิลาส เฉลิมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดขึ้นในปีนี้ที่ศาลาประชาคมจังหวัดชัยภูมิ มีนายชนะ นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์เป็นผู้ทรงสนพระทัยในเรื่องการศึกษา การดนตรี และการวัฒนธรรม รัฐบาลจึงประกาศให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษมรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็น วิศิษฎศิลปิน ผู้มีอัจฉจริยะหลายสาขา เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานด้านศิลปะ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่คุณค่ามรดกดนตรีไทย ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยตลอดไป โดยในงานได้จัดให้พิธีถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการบรรเลงดนตรีไทยโหมโรง การแสดงดนตรีไทยตลอดทั้งวัน และมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรม และเกียรติบัตรการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ