จ.มุกดาหาร จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการรายงาน การเฝ้าระวังโรค

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ด้านการรายงาน การเฝ้าระวังโรค โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายนนี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ด้านการรายงาน การเฝ้าระวังโรค โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง (Mekong Basin Disease Surveillance) หรือ MBDS ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ซึ่งประกอบด้วย 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว พม่า เวียดนาม และไทย ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุม ที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา เพื่อให้สานต่อความร่วมมือดังกล่าว เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงได้จัดการประชุมขึ้นในครั้งนี้ ดร.เดนนิส ผู้ประสานงานจากโครงการ InsTEDD (อินเสด) ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การจัดประชุมเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง ด้านการรายงาน การเฝ้าระวังโรค โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขง หรือ MBDS ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน MBDS จากทั้ง 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง รวม 80 คน โดยเนื้อหาการประชุม เน้นด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังโรค และการฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ SMS ในการรายงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง