ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพุธที่ 1 เมษายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 09.02 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลา 11.01 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางธนวรรณ เกษมพงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการประกอบกิจการส่วนตัวเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เวลา 08.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน สาขาสวนจิตรลดา และเจ้าหน้าที่ประสานงาน เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2552 ต่อจากนั้น เวลา 08.57 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยาประธานรัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง พร้อมด้วยภริยา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พร้อมด้วยภริยา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วยภริยา ประธานศาลปกครอง ลาการศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองชั้นต้น พร้อมด้วยภริยา คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาพร้อมด้วยภริยา และคณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2552 เสร็จแล้ว เวลา 09.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวยจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้แทนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ มูลนิธิ สโมสร สมาคม ชมรม มหาวิทยาลัย โรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคาร ชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - คณะองคมนตรี และภริยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2552 - คณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2552 - คณะผู้แทนโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเครื่องมือยึดตรึงกระดูกภายนอก ประกอบด้วยชุดแบบกระดูกหายไปบางส่วน ชุดแบบธรรมดา ชุดแบบมีการหักผ่านข้อชุดเครื่องมือใช้กับแบบมีการหักผ่านข้อ สำหรับใช้ที่กองออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน "โฟโต้ อิมเมจจิ้ง เอ็กซ์โป 2009 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เวลา 11.05 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด เฝ้าถวายรายงานการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ต่อจากนั้น เวลา 12.02 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ ประทานแก่คู่สมรสตามลำดับดังนี้ ร้อยโท พิษณุ เกณฑ์ทา กับ นางสาวนันธิตา บุญวิรัตน์ สิบเอก สมชาย ศิลาสูงเนิน กับ นางสาววิภานันท์ วงศ์แก่นท้าว สิบโทบุญยัง มั่งมี กับ นางสาววฐิติปวีณ์ เยาวขันธ์ สิบตรี ตรีภพ การะยม กับ นางสาวศิริพร จันทร์ทวี เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงานแนะนำหนังสือพ็อกเก็ตบุค "ยิ้มกับหมอ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.25 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ประทานพระวโรกาสให้ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2552 อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 17.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสปิดภาคสมัยการฝึกนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก