คณะผู้แทนอาวุโสจากสหประชาชาติแสดงความพอใจความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการปราบปรามโรคเอดส์และการค้ามนุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะผู้แทนของสหประชาชาติแสดงความพอใจที่รัฐบาลกัมพูชาต่อสู้กับการระบาดของโรคเอดส์และปราบปรามการค้าสตรีและเด็กเป็นผลสำเร็จ นายซก อัน รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่า ในปี 2541 อัตราการระบาดของเชื้อเอช ไอ วี หรือโรคเอดส์อยู่ในระดับ 3% ซึ่งปัจจุบันลดลงเหลือ 0.9 % โดยรัฐบาลกัมพูชาสามารถแจกจ่ายยาให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ได้ครอบคลุมถึง 94 % นอกจากนั้นกัมพูชาได้บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในปี 2541 และได้ปรับปรุงกฎหมายเมื่อเร็วๆนี้ให้เหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป