สกศ.วางแนวทางปฏิรูปการศึกษายก2-ตั้งสถาบันครุศึกษา

นายธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) แถลงเรื่องการปฏิรูปการศึกษารอบสอง เมื่อวันที่ 1 เมษายน ว่า ได้ข้อสรุปไว้ว่าจะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.ยกคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ตั้งแต่ปฐมวัยเป็นต้นไป 2.มีระบบบริหารจัดการใหม่ที่มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของเอกชนและทุกภาคส่วน และ 3.มีครูยุคใหม่ ทั้งครูรุ่นใหม่และครูเก่าที่จะเป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอเบื้องต้นที่จะนำไปสู่ 3 เป้าหมายใหม่ คือ จัดตั้งสถาบันครุศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาครู รวมทั้งตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อการบริหารจัดการแนวใหม่ ข้อเสนอดังกล่าวจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 21 เมษายนนี้ เพื่อสรุปเสนอคณะกรรมการ สกศ.ในเดือนพฤษภาคม

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด