สกศ. กำหนดแนวทาง 3 ใหม่ ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) กำหนดแนวทาง 3 ใหม่ ในการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 เน้นการบริหารจัดการใหม่ ครูพันธุ์ใหม่ และคนไทยยุคใหม่ที่มีคุณภาพ รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยความคืบหน้าการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 2 ว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เมื่อวานนี้ ได้ข้อสรุปแนวทางร่วมกันเรียกว่า 3 ใหม่ คือ คุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่จะมุ่งสร้างระบบที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยมีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น ระบบบริหารจัดการใหม่ เช่น การกระจายอำนาจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และครูยุคใหม่ ซึ่งเบื้องต้นมีแนวความคิดว่าจะจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษา ทำหน้าที่กำกับ รับรองมาตรฐานครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวอีกว่า ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ ได้นัดประชุมเพื่อกำหนดรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุแนวทาง 3 ใหม่ดังกล่าวในวันที่ 21 เมษายนนี้ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปลายเดือนเมษายน ซึ่งน่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งน่าจะทันการแปรญัตติงบประมาณพอดี