จ.ยโสธร จัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จากส่วนราชการทุกหน่วยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดยโสธร พร้อมใจร่วมถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันนี้ (31 มี.ค.52) ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นายวันชัย อุดมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยโสธร ร่วมนำพานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะที่พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย มีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การทหาร และสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ โดยในรัชกาลของพระองค์ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติประเทศไทยเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธ์ไมตรีกับชาวต่างประเทศ ทั้งชาวยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญาณอันสุขุม ลึกซึ้ง ได้ทรงผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศชาติและสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ซึ่งนโยบายนี้เป็นแนวทางที่พระเจ้าแผ่นดินในรัชกาลต่อมาทรงยึดถือและเจริญรอยตาม เป็นผลให้ชาติไทยคงความเป็นเอกราชอยู่ได้จนตราบทุกวันนี้