ผวจ.ยโสธร มอบเกียรติบัตรให้ ขรก.พลเรือนดีเด่นในวันข้าราชการพลเรือน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบเกียรติบัตรข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2551 ให้ข้าราชการระดับ 6 8 จำนวน 11 ราย, ระดับ 1 5 จำนวน 6 ราย และลูกจ้างประจำอีก 4 ราย เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันนี้ (31 มี.ค.52) ที่หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร นายวันชัย อุดมสิน ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 โดยมีข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างส่วนราชการต่างๆ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยประธานได้อ่านพระวรธรรมคติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ประทานในวันข้าราชการพลเรือน ความว่า แม้ข้าราชการพลเรือนจะไม่เคยคิดถึงความสำคัญของตนเองในแต่ละวัน แต่ในวันนี้ ให้นึกถึงความสำคัญของหน้าที่ความเป็นข้าราชการพลเรือนและให้เป็นแบบอย่างที่ดี ความเมตตา ความมีน้ำใจนั่นคือความมีธรรม พร้อมกันนี้ได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ที่ได้ให้ข้าราชการพลเรือนได้บริหาร จัดการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง นำความรู้มาปรับใช้ในการวางแผนและดำเนินงานให้คุ้มค่า และมีจิตสำนึกที่ดีในด้านการมีคุณธรรม ความซื่อสัตย์และปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชเศรษฐกิจพอเพียงให้สมกับการเป็นข้าราชการ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดยโสธร ประจำปี 2551 โดยมีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ดังนี้ ข้าราชการระดับระดับ 6 8 จำนวน 10 ราย ได้แก่ นางสนอง ดลประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ สำนักงานจังหวัดยโสธร , พันตำรวจโท สมภาร มุทาพร รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร, นางวลัย อนันตภูมิ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2 , นางกุหลาบ พองชัยภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว, นายศุภวัฒน์ บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ระดับ 8 โรงเรียนบ้านหนองหงอก อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร, นางสาวสุภัทรา สินไชย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร,นายอภิชาต เกิดศรีทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทรายมูล,นางเครือวัลย์ คนชม หัวหน้าสถานีอนามัย (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) สถานีอนามัยนาเวียง อำเภอคำเขื่อนแก้ว, นายดนุพล ประชุมแดง พนักงานควบคุมประพฤติ ระดับชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงหวัด ยโสธร, สัตวแพทย์ ระดับชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ข้าราชการระดับ 1 5 จำนวน 6 คน ได้แก่ จ่าสิบตำรวจสุภีร์ สีลาดหา ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร, นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครูโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์, นางเมตตา บันลือหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร, ว่าที่ร้อยตรีชีวีวัฒน์ หวานอารมณ์ พนักงานคุมประพฤติ ระดับปฏิบัติการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร, นางสาวประยูร จรรยา ครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร, นายเด่นพงษ์ ไทยลา สัตวแพทย์ ระดับชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ยโสธร ลูกจ้างประจำ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายบุญนาค หินทอง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบัวขาว, นายทวี ผุดผ่อง พนักงานพินิจ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร, นางพวงทอง เยื่อใย พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร และ นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร