คน กทม.ผิดหวังมหา''ลับไทย

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ผู้ทำวิจัยเรื่อง การศึกษาความคาดหวังของคนกรุงเทพฯต่อบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไทย เผยผลการวิจัยว่า จากการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสุ่มตัวอย่างจากผู้ปกครอง นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และประชาชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,522 คน ซึ่งสำรวจความคาดหวังกับความเป็นจริงของคนกทม.ต่อบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไทยในการผลิตบัณฑิตด้านต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคาดหวังว่าจะได้คนดีเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสองคนกล้า อันดับสามคนเก ขณะที่มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตที่เป็นคนกล้าได้เป็นอันดับหนึ่ง คนเก่งอันดับสอง และ คนดีอันดับสาม

รศ.ดร.สุขุม กล่าวต่อไปว่า ส่วนเรื่องที่คนกรุงเทพผิดหวังมากที่สุดต่อบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไทยเรียงตามลำดับ คือ พัฒนาคนให้รอดพ้นจากอบายมุข การสร้างคนให้มีวินัย การพัฒนาคนให้สามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียง การสร้างคนให้มีความสามารถทางภาษา และการสร้างคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

ผลวิจัยทำให้เห็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังและความเป็นจริงของคนกทม. ที่มีต่อบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทาลัย แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยไม่ใช่ทุกสิ่งของสังคมแต่เป็นหลุมดำของอุดมศึกษาไทยที่จะต้องเร่งกลบ และ การวิจัยยังมีข้อเสนอแนะที่มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาดู โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ว่า ทำได้มากน้อยแค่ไหน สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานตามที่ตั้งไว้หรือไม่ และสิ่งที่เด็กได้รับคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ รศ.ดร.สุขุม กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด