กยศ.ขอตรวจสอบข้อกฎหมายก่อน

ไม่ฟันธง นศ.ตกค้างปี 51 กู้ย้อนหลัง

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) วันที่ 26 มี.ค.ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเกี่ยวกับปัญหาผู้กู้ยืมรายใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่สถานศึกษาประกาศรายชื่อไปแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จำนวน 11,288 คน ให้ได้รับสิทธิกู้ยืมย้อนหลังเฉพาะค่าเล่าเรียน เป็นเงิน 431.8 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมยังไม่มีมติในเรื่องนี้ และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของกยศ.ไปตรวจสอบดูวา หากปล่อยให้นิสิตนักศึกษากลุ่มนี้กู้ย้อนหลังได้จะขัดกับข้อกฎหมายหรือไม่ และให้นำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป รวมทั้งที่ประชุมมีมติให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับสิทธิกู้ยืมในปีการศึกษา 2552 เป็นกลุ่มแรกโดยไม่ต้องไปรวมกับโควตาการกู้ยื่นอื่น และได้รับสิทธิการกู้ยืมจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ อย่างไรก็ตามเท่าที่ดู กยศ.มีงบประมาณเพียงพอที่จะให้เด็กกลุ่มนี้กู้ย้อนหลังได้ เพียงแต่ต้องขอไปดูก่อนว่า หากทำแล้วจะขัดกฎหมายหรือไม่

ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เสนอให้ขยายเวลาในการชำระเงินกู้ยืมคืนจาก 15 ปี เป็น 20 ปี โดยในระยะแรกให้ชำระเงินคืนภาย 15 ปีก่อน แต่หากเกิดความ จำเป็นทางเศรษฐกิจก็ให้พิจารณาขยายเวลาการชำระคืนเป็น 20 ปีได้ เพื่อเป็นการช่วยผ่อนคลายในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ส่วนกรณีที่ น.ส. นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับเงินกู้ยืมในส่วนของค่าครองชีพเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและสถานที่ตั้งของสถานศึกษานั้น ในเรื่องนี้ กยศ.ยังไม่มีการหารือ.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด