ตราด วันงานมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราด กำหนดจัดงานวันมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น นายประทีป จงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า วันที่ 31 มีนาคมนี้เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จังหวัดตราด กำหนดจัดงานพิธีขึ้น โดยมีพิธีการประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายราชสดุดี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยเริ่มพิธีตั้งแต่ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ต่อจากนั้น จะเป็นพิธีวันข้าราชการพลเรือน โดย นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด จะเป็นประธานกล่าวอัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานเนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2552 แก่ข้าราชการและผู้มาร่วมพิธี เสร็จแล้วอ่านสารของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2551 ได้แก่ นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอคลองใหญ่ นางสาวกรชนก เจริญลพ เจ้าพนักงานแรงงาน ระดับชำนาญงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด และ นายคงเพชร ประกรศรี พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพไปร่วมงานพิธี ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้จัดเตรียมพานพุ่มดอกไม้ไปร่วมถวายราชสักการะด้วย การแต่งกาย ข้าราชการแต่งกายชุดปกติขาว ชุดสีกากีคอพับแขนยาวและชุดสุภาพ