จ.ฉะเชิงเทรา อบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่หัวใจพอเพียง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดฉะเชิงเทรา อบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่หัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันนี้ เวลา 09.30 น. ที่อาคารสัมมนาคารบางปะกงปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีพิธีเปิดการอบรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่หัวใจพอเพียง โดยมีนางสุมิตรา ศรีสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประกอบการด้านการธุรกิจท่องเที่ยวภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้น 60 คนเข้าร่วมอบรม การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมาปรับใช้กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในยุคที่ภาวะเศรษฐกิจกำลังประสบปัญหาทั่วโลก การน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ จึงส่งผลให้การท่องเที่ยวในจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคต