กปส.จัดค่ายเยาวชน ร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้ ที่ จ.ชลบุรี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมประชาสัมพันธ์ จัดค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี รุ่นที่ 2 โดยมีคณะครู และนักเรียนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-3 เม.ย.นี้ ที่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นายเผชิญ ขำโพธิ์ อธีบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ในรอบ 3-5 ปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ประชาชนเข้ามามีบทบาททางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขวิกฤตทางสังคมที่แตกแยกโดยกำหนดให้สร้างความปรองดองสมานฉันท์บนพื้นฐานความยุติธรรม และการยอมรับของทุกภาคส่วนเป็นหลัก จึงได้มอบหมายให้ ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สำนักพัฒนากาประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการค่ายเยาวชนร้อยดวงใจ สานรักสามัคคี ขึ้น เพื่อเน้นให้ทุกภาคส่วนได้หันมาร่วมกันลดและขจัดปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในสังคม และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของความรักสามัคคีของคนในชาติ และควรต้องเริ่มจากเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ด้วยการปลูกฝังค่านิยม สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน เรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค ส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปเผยแพร่ในสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็งต่อไป การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนร้อยดวใจ สานรักสามัคคี กำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน โดยมีคณะครู และผู้แทนจากเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง แลภาคใต้ ภาคละ 8 จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรม โดยในรุ่นที่ 1 จัดไปแล้วเมื่อวันที่ 23-27 มีนาคม ที่ผ่านมา และในรุ่นที่ 2 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 3 เมษายน 2552 ที่ห้องปะการัง กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยจะมี นายกฤษณพร เสริมพานิช รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 12.00 น.