ประชุมประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนจาก 18 ประเทศทั่วโลก จะประชุมประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่จังหวัดเชียงใหม่ปลายเดือนหน้า คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับกรมอนามัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมนานาชาติเรื่อง การประเมินผลกระทบทางสุขภาพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2552 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คนจาก 18 ประเทศทั่วโลก ซึ่งการประชุมดังกล่าวนับเป็นการครั้งแรกในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หลังจากที่ได้มีการประชุมการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ.2550 ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอการพัฒนาของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นเครื่องมือสำหรับสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมีภูมิคุ้มกัน การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นเวทีนำเสนอกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ และนำสู่การสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน(Chiang Mai Decoration) ในกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ เป็นหลักประกันการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของการประชุมไว้คือ Empowering People Ensuring Health การประชุมได้จัดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสุขภาพในพื้นที่ผ่านกรณีศึกษา 5 ประเด็น คือ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นโยบายการจัดการน้ำ ล่องเรือดูวิถีชีวิตริมน้ำปิง นโยบายการพัฒนาเมืองที่ชุมชนวัดเกตุ นโยบายเกษตรที่อำเภอสารภี แรงงานนอกระบบที่บ้านถวาย อ.หางดง และนโยบายอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน