คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน หาประเด็นปัญหาสำคัญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนาปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน หาประเด็นปัญหาสำคัญ นำไปพัฒนาการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ นายสิริวัฒน์ ไกรสิน ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่องปฏิรูปการศึกษาภาคประชาชน ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เมื่อเช้าวันนี้(28 มี.ค.52) โดยมีผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประมาณ 100 คน เช่น นายประยงค์ รณรงค์ อดีต สมาชิกวุฒิสภา และปราชญ์ชาวบ้านผู้มีชื่อเสียง นายวิชม ทองสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น เข้าร่วมการเสวนา ร่วมกับ ดร.อภิชาต การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา จ.สงขลา ผู้แทนบริษัทมติชน จำกัดมหาชน และผู้แทนสภาการศึกษา ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ร่วมกับ หนังสือพิมพ์มติชน และ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จัดการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีประสบการณ์ ทางการศึกษา มีมุมมองที่ต่างออกไป เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการศึกษา ควบคู่ไปพร้อมกับสภาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลดำเนินการ และจะได้รู้ว่า มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคมหรือไม่ ทั้งนี้ ในเวลา 9 เดือนที่ผ่านมา การปฏิรูปการศึกษามีความล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จ มีสาเหตุมาจากการที่มุ่งแต่จะพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม แต่ผลที่ออกมาไม่ครบไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้วผลนั้นยังไม่ถึงตัวเด็ก ส่วนใหญ่เป็นการปฏิรูปโครงสร้างกลไกในการบริหารมากกว่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการค้นหาประเด็นปัญหาทางการศึกษาที่มีความสำคัญ นำไปวิเคราะห์หาสาเหตุแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อปฏิรูปการศึกษาใหม่ในรอบที่ 2 ต่อไป