จ.ปราจีนบุรี เผยสถานการณ์การเลิกจ้างงาน พบมีผู้ถูกเลิกจ้างกว่าพันคน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดปราจีนบุรี เผยสถานการณ์การเลิกจ้างงาน พบมีผู้ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,841 คน สถานประกอบการปิดกิจการ 8 แห่ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยถึงการเลิกจ้างงานจากสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551-23 มีนาคม 2552 จังหวัดปราจีนบุรีมีผู้ถูกเลิกจ้าง รวมทั้งสิ้น 1,841 คน โดยสถานประกอบการปิดกิจการ 8 แห่ง และสถานประกอบการเลิกจ้างบางส่วน 12 แห่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม-16 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนการว่างงาน 1,462 คน จำแนกเป็นเหตุเลิกจ้าง 851 คน เนื่องจากสถานประกอบการลดกำลังการผลิต และเหตุลาออก 611 คน จากลูกจ้างที่ครบอายุสัญญาจ้างและนายจ้างไม่ต่อสัญญา ส่วนความต้องการแรงงานในสถานประกอบการในจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันมีจำนวน 23 แห่ง 150 ตำแหน่ง 1,129 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นความต้องการด้านแรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกระดาษ ธุรกิจโรงแรม และเครื่องนุ่มห่ม ทั้งนี้จากการเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์เลิกจ้าง มีสถานประกอบการที่มีแนวโน้มจะเลิกจ้าง จำนวน 42 แห่ง (เลิกกิจการบางส่วน 12 แห่ง และติดตามสถานการณ์ 30 แห่ง) มีลูกจ้าง 22,865 คน (เลิกจ้างบางส่วน 2,503 คนและติดตามสถานการณ์ 20,335 คน) อย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกเลิกจ้าง จังหวัดปราจีนบุรีได้จ่ายเงินชดเชยผู้ถูกเลิกจ้าง ตั้งแต่เดือนมกราคม 2551-กุมภาพันธ์ 2552 รวมทั้งสิ้น 2,711 คน เป็นเงิน 9,952 ล้านบาท ชดเชยให้กับผู้ลาออกโดยสมัครใจ 3,265 ราย เป็นเงิน 7.127 ล้านบาท และชดเชยให้ลูกจ้างผู้สิ้นสุดสัญญาจ้าง 380 ราย เป็นเงิน 0.748 ล้านบาท พร้อมทั้งฝึกอาชีพให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง โดยจัดหลักสูตรฝึกอาชีพ ทั้งนี้คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดปราจีนบุรี ในไตรมาสแรกของปี 2552 และเศรษฐกิจในปี 2552 ยังคงชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอ