นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

นายกฯ สั่งปลดผู้ว่าฯ การยาง ระบุเหตุผลเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องใน กยท. เกี่ยวกับ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยยังไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม โดยมีเหตุผลว่า เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล แก้ไขข้อขัดข้องใน กยท.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4 / 2561 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68 / 2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 โดยให้มีกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักนายกรัฐมนตรี สำหรับรองรับการบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่เป็นข้าราชการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของงาน และแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปราชการแผ่นดินนั้น

เพื่อปรับปรุงเปลี่ยงแปลงตัวบุคคล และหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพของงานและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของการยางแห่งประเทศไทย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68 / 2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559

นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งให้ นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไปปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ในสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี โดยรับค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์จากการยางแห่งประเทศไทย และยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิมจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นประการอื่น

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด