จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง

จดแจ้งชื่อ “พรรคคอมมิวนิสต์ฯ” อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพรรคการเมือง เกี่ยวกับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง

Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 20 มี.ค. 2561 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) วานนี้มีตัวแทนจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย เดินทางไปยื่นขอจดทะเบียนชื่อพรรคตามกฏหมายการเลือกตั้งต่อ กกต. โดยมีรายละเอียดตามหนังสือแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง

ระบุชื่อและชื่อย่อของพรรคการเมือง ชื่อภาษาไทยคือ “พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย” ชื่อย่อคือ “พ.ค.ท.” ชื่อภาษาอังกฤษคือ Communist Party of Thailand ชื่อย่อ CPOT ผู้ยื่นขอได้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง, บัญชีรายชื่อผู้แจ้งเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง (แบบ พ.ก.๒/๑)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ในฐานะรักษาการนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่ากลุ่มการเมืองมาขอจดจัดตั้งพรรค ซึ่งสำนักงานฯได้รับเอกสารไว้ แต่ก็ต้องมาพิจารณาว่าชื่อที่ขอจดแจ้งนั้นเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดได้หรือไม่

หากเห็นว่าไม่สามารถรับจดแจ้งได้จะต้องลงนามในคำสั่งของนายทะเบียนไม่รับคำขอจดแจ้ง และแจ้งเหตุผลไปให้พรรคดังกล่าวทราบ

500

ด้านเจ้าหน้าที่กิจการพรรคการเมืองพิจารณาหนังสือคำขอจัดตั้งและเห็นว่าชื่อของพรรคมีลักษณะเข้าข่ายตามมาตรา 18 วรรคสาม ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ระบุว่า ชื่อ ชื่อย่อ ภาพ เครื่องหมายของพรรคการเมืองที่ขอจดจัดตั้งนั้น ต้องไม่มีลักษณะตามมาตรา 14 คือ

1.ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและต้องไม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ

2.ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

3.อาจก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชนในชาติ

4.ครอบงำหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

ดังนั้น จึงมีการเสนอต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อให้ลงนามไม่รับจดจัดตั้ง ซึ่งคาดว่านายทะเบียนจะมีการลงนามในหนังสือดังกล่าวในวันนี้

สำหรับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2473 เดิมเรียก พรรคคอมมิวนิสต์สยาม เริ่มก่อตั้งโดยโฮจิมินห์ ชาวเวียดนาม ใช้นามแฝงว่า สหายซุง มีสมาชิกก่อตั้ง 57 คน พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นพรรคแนวอุดมการณ์ ยึดมั่นในลัทธิมาร์กซ เลนินและลัทธิเหมา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางชนชั้น ชี้นำสังคมโดยพรรคคอมมิวนิสต์ และต่อสู้เอาชนะระบบทุนนิยมด้วยวิธี “ป่าล้อมเมือง”

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด