จ.ตราด จัดโครงการความร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดโครงการความร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เตรียมผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปล่อยหอยมือเสือ เต่าทะเล และปลูกปะการัง ณ เกาะหวาย นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด เป็นจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออกที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นแนวปะการังที่พบตามเกาะต่างๆ มากกว่า 50 เกาะ แหล่งหญ้าทะเล ป่าชายเลน รวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก เช่น พะยูน โลมา และเต่าทะเล แต่ปัจจุบันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตราด อยู่ในสภาวะที่มีแนวโน้มว่ากำลังเสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะทรัพยากรแนวปะการัง เนื่องจากหลายสาเหตุมาจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์ ซึ่งผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์จัดเป็นปัญหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง มลพิษจากชุมชน ปัญหาเหล่านี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่ ยังไม่ได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังขาดความมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นจังหวัดจึงได้กำหนดจัดโครงการความร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และปล่อยพันธุสัตว์น้ำ จังหวัดตราด ปี 2552 ขึ้น ในวันที่ 28 มีนาคม 2552 โดยจะนำกลุ่มประกอบการรีสอร์ท และนักท่องเที่ยว 50 คน นักเรียน นักศึกษา 200 คน อาสาสมัครนักดำน้ำ 30 คน เจ้าหน้าที่และทีมงานจัดงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอีก 80 คน ร่วมกันปล่อยหอยมือเสือ เต่าทะเล และปลูกปะการัง ณ เกาะหวาย เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตราด และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะทรัพยากรปะการัง หอยมือเสือ และเต่าทะเล