มศว สร้างแบรนด์เครื่องประดบ ในชื่อ Jazz Jew

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มศว สร้างแบรนด์เครื่องประดับ ในชื่อ Jazz Jew เน้นแปลกใหม่ หรูหรา ราคาสัมผัสได้ นิสิตจบแล้วไม่ตกงาน เพราะรู้จักสร้างงานเอง ฝีมือดีส่งขายต่างประเทศ รศ.วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ อาจารย์วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า จากการียนนกานสของวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับที่เน้นการค้นคว้าวิจัย อีกทั้งนิสิตต้องลงมือผลิตจริง ผลงานของนิสิตวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับนั้นจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนในตลาดเครื่องประดับที่จำหน่ายกัน ส่วนใหญ่เป็นงานสร้างสรรค์ขึ้มาใหม่ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบรวมไปถึงกระบวนการผลิต พยายามหาวิธีการผลิตและแก้ปัญหาในขั้นตอนการผลิตเครื่องประดับตลอดเวลา อย่างเช่นการลงยาปกติจะลงในพื้นที่ราบและแบน แต่นิสิตสามารถใช้ขั้นตอนการลงยาในพื้นที่นูนสูงมากๆ ได้ จากผลงานและเอกลักษณ์ที่นิสิตได้สร้างสรรค์ผลงานออกมา เราเห็นถึงความอิสระ กล้าคิด ความสดใส ความสนุกสนาน ความสุขในตัวพวกเขา จึงได้กันตั้งชื่อผลงานเครื่องประดับของนิสิตวิชาเอกออกแบบเครื่องประดับในแบรนด์ Jazz Jew "รูปแบบการออกแบบเครื่องประดับในแบรนด์ Jazz Jewนั้น เน้นความใหม่ไม่เคยคิดหรือเห็นที่ไหมาก่อน นอกจากนี้ต้องมีความหรูหรา เครื่องประดับทุกชิ้นที่เป็นผลงานของนิสิต ตลอดถึงอาจารย์มศว จะใช้ชื่อ Jazz Jew และผลงานที่อยู่ภายใต้แบรนด์นี้จะถูกพัฒนาและสร้างเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายในเชิงธุรกิจด้วย นิสิตที่จบการศึกษาจากสาขาออกแบบเครื่องประดับไม่มีใครตกงาน เพราะเราสอนให้นิสิตรู้จักการสร้างงานของตัวเอง บางคนอาจจะไปทำงานในบริษัทออกแบบและผลิตเครื่องประดับ และอีกจำนวนไม่น้อยที่ผลิตงานเอง ขายเองและติดต่อส่งขายในต่างประเทศก็มี