จ.ตราด จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จ.ตราด จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเน้นหนักในการลดปัญหายาเสพติดทุกระดับในจังหวัด วันนี้ (26 มี.ค.52) ที่กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดตราด นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด นายถาวร กุลศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด กล่าวว่า ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง รัฐบาลจึงกำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการโดยการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดตราดที่มีปัญหายาเสพติดจากแนวตะเข็บชายแดน ปัญหาวิกฤติของกลุ่มเป้าหมาย ที่ยังคงมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานคุมพฤติกรรมจังหวัดตราด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงได้จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจังหวัดตราด เพื่อเน้นหนักในการลดปัญหายาเสพติดทุกระดับในจังหวัด และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เสพ/ผู้ติดไม่ต้องถูกส่งตัวให้ไปบำบัดรักษาอาการเสพติดในระบบบังคับบำบัดยังต่างจังหวัด รวมทั้งสะดวกต่อการไปเยี่ยมเยียนของครอบครัวด้วย การจัดตั้งค่ายในครั้งนี้ มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จำนวน 42 คน เข้าร่วมโครงการ