กาฬสินธุ์มอบเช็คช่วยชาติข้าราชการบำนาญ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเช็คช่วยช่วยชาติให้แก่ข้าราชการที่รับเบี้ยหวัดบำนาญ พร้อมประสานธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์ ออกหน่วยจ่ายเงินแลกเช็คในสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก วันนี้ (26 มี.ค.) ที่บริเวณห้องโถงหน้าสำนักงานคลังจังหวัด ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีพิธีมอบเช็คช่วยชาติตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพข้าราชการบำนาญ โดยนายธงชัย ทิพยวัฒน์ คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจ่ายเช็คข้าราชการบำนาญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันนี้เป็นไปตามโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลแก่ลูกจ้างผู้ประกันตน พนักงานของรัฐ และข้าราชการบำนาญที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์มีข้าราชการที่รับเบี้ยหวัด บำนาญอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเช็คช่วยชาติ คนละ 2,000 บาท จำนวน 1,992 ราย นอกจากนั้นทางสำนักงานคลังจังหวัด ยังได้ประสานขอความร่วมมือจากธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์ ออกหน่วยจ่ายเงินแลกเช็คในสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ข้าราชการบำนาญในครั้งนี้ นายทองดี ภูพานทอง ข้าราชการบำนาญ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การจ่ายเช็คช่วยชาติเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของข้าราชการบำนาญของรัฐบาล นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่รัฐบาลยังมองเห็นคุณค่าของข้าราชการบำนาญ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เคยได้สร้างคุณงามความดีและพัฒนาประเทศชาติมาก่อนเกษียณอายุราชการ สำหรับเงิน 2,000 บาท ที่ได้รับ ก็จะนำไปซื้อหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น จึงต้องขอขอบคุณรัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง