วิทยาลัยชุมชน จ.ปัตตานี จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วิทยาลัยชุมชน จังหวัดปัตตานี จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2552 วันนี้(25 มีนาคม 2552) เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2552 โดยมี นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผวจ.ปัตตานี, ประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนปัตตานี, ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดปัตตานี ผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้เข้ารับอนุปริญญาบัตร ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ องคมนตรีและคณะฯ ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่า การที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานี ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ได้แก่ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน การปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอาหารฮาลาล และการจัดการทั่วไป นับว่าส่งผลดีต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และที่สำคัญผู้ที่สำเร็จการศึกษาเป็นคนในพื้นที่ ย่อมมีความรัก ความหวงแหนและมีกำลังใจในการที่จะช่วยพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนให้มีความเจริญก้าวหน้า สำหรับผู้ที่มีงานทำแล้วนับว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการปฏิบัติงาน และขอให้มีการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อโอกาส และความก้าวหน้าในชีวิต เพราะทุกคนคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมา โดยเปิดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาครั้งแรกในปีการศึกษา 2548 ซึ่งได้มีผู้ที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมากให้ความสนใจเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา และหลักสูตรระยะสั้น เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สำเร็จการศึกษาครั้งนี้กว่า 300 คน จะได้นำวิชาความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น เพราะการศึกษาคือกุญแจดอกสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์และความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จชต.อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง