สสจ.จันทบุรี พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สสจ.จันทบุรี พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ตามเกณฑ์ PMQA เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ วันนี้(24 มี.ค.52) ที่โรงรม เค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี นายพงศธร สัจจชลพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาองค์กรด้านสุขภาพจังหวัดจันทบุรี ตามเกณฑ์ PMQA โดยมีนายแพทย์อุทัย ตันสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวว่า การปฏิบัติราชการขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทัดเทียมได้มาตรฐานสากล การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ PMQA นับเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีหน่วยงานตัวแทนภาครัฐ ได้รับการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานจังหวัด ปกครองจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่ในการปฏิบัติราชการจริง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ควรจะมีการจัดการที่ดี และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างแท้จริง ตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ สำหรับการประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามรถดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ มีขึ้นระหว่าง วันที่ 24-27 มีนาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจันทบุรี จำนวน 250 คน ได้รับเกียรติวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายพัฒนชัย กุลศิริสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทชัยบูรณ์บราเดอร์จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้