ศธ.เสนอร่าง พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าที่ประชุม ครม. เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย ศธ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนเองได้ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้นำเข้พิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะที่ 6 โดยเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 และตรงตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นจึงควรให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติใช้บังคับโดยเร็ว นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ จะกำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการ เรียกว่า "คณะกรรมการเทโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ โดยจะมีหน้าที่เสนอนโยบายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอแผนเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา ต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติหรือคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ อย่างไรก็ตามรายละเอียดทั้งหมดคงจะต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด