กรมศิลป์ จัดงานครบรอบ 98 ปี เตรียมเพิ่มบทบาทสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมศิลปากร จัดงานครบรอบ 98 ปี เตรียมเพิ่มบทบาทสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศ พร้อมวอนรัฐบาลจัดสรรอัตรากำลังด้านช่างฝีมือทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ นายเกรียงไกร สัมปัชชลิต อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 มีนาคมนี้ จะเป็นวันครบรอบ 98 ปีกรมศิลปากร จึงวางนโยบายที่จะพัฒนาไว้ 3 ด้าน คือ การเสริมสร้างทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มบทบาทในการทำหน้าที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติมากขึ้น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในการจัดงานครบรอบ 98 ปีนี้ได้นำผลงานของกรมศิลปากรทั่วประเทศมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เรียนรู้การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย และสิ่งที่สำคัญ คือ การสร้างการมีส่วนร่วมดูแลศิลปวัฒนธรรมของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยเห็นว่า ศิลปวัฒนธรรมเป็นสมบัติของชาติที่ทุกคนจะต้องช่วยกันรักษา สำหรับปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข คือ การขาดแคลนบุคลากรสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เพราะในเดือนตุลาคมนี้ จะมีข้าราชการที่เกษียณอายุเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งสิ้น จึงเตรียมแผนรองรับด้วยการขออัตรากำลังจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับสมัครพนักงานราชการ และขอ ให้ข้าราชการที่เกษียณอายุมาเป็นที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิช่วยถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรรุ่นใหม่ ทั้งนี้ขอให้รัฐบาลเห็นความสำคัญกับอัตรากำลังด้านช่างฝีมือที่ต้องมีการทดแทนกัน หากไม่มีการสืบทอด ศิลปะของชาติก็จะสูญหายไป