จ.สมุทรปราการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท นางคำแข ธรรมนิยาย พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 0-6 ปี ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส โดยในปีนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดสมุทรปราการจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ