จ.นครศรีธรรมราช กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติ 28 มี.ค.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจ่ายเช็คช่วยชาติให้ผู้ประกันตน 2,000 บาท ในวันที่ 28-29 มีนาคม และวันที่ 4-6 เมษายน 2552 นายพนัส กรีสุระเดช ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดทำโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นเช็คช่วยชาติ รายละ 2,000 บาท ทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติ จากยอดการจ่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จำนวน 21,170 คน เป็นผู้ประกันตนที่มีนายจ้าง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะจ่ายเช็คช่วยชาติให้สถานประกอบการ นำเช็คช่วยชาติไปแจกจ่ายให้ผู้ประกันตน ณ สถานประกอบการ และสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 มีจำนวน 2,569 คน ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจและจะต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยื่นคำขอรับเช็คช่วยชาติไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้น โดยสำนักงานประกันจังหวัด จะจ่ายเช็คให้ผู้ประกันตนที่ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์ ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2552 และวันที่ 4-6 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกันตนโดยสมัครใจ ที่ต้องการตรวจสอบว่าตนเองมีสิทธิได้รับเช็คช่วยชาติในงวดการจ่ายครั้งนี้หรือไม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ว่าการอำเภอตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ผู้ประกันตน ที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสง, นาบอน, ทุ่งใหญ่, ถ้ำพรรณรา และบางขัน ให้ไปรับเช็คช่วยชาติได้ที่สำนักงานประกันสังคม สาขาทุ่งสง ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2552 เวลา 09.00-15.00 น. โดยผู้ประกันตนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการรับเช็ค หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7577-4646, 0-7577-4766