สปสช.จับมือ กรมราชทัณฑ์ จัดระบบผู้ป่วยผู้ต้องขังให้ได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวีต่อเนื่อง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดระบบผู้ป่วยผู้ต้องขังให้ได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวีต่อเนื่อง ป้องกันปัญหาเกิดอาการเชื้อดื้อยา นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมาพบปัญหาผู้ป่วยผู้ต้องขังขาดยาต้านไวรัสเมื่อถูกส่งตัวไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่สถานีตำรวจ ศาล และกรมคุมประพฤติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาเชื้อดื้อยาและเป็นภาระงบประมาณของประเทศในภายหลังได้ ดังนั้น มติของคณะอนุกรรมการฯ จึงให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ประสานกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือกันจัดระบบป้องกันปัญหาผู้ป่วยขาดยาต้านไวรัสเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว เพื่อลดอัตราการดื้อยา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยผู้ต้องขัง ด้าน นายแพทย์จอน เลอวิทย์วรพงศ์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์นั้น มีผู้ต้องขังที่รับยาต้านไวรัสเอชไอวี จำนวน 328 คน แบ่งเป็นหญิง 47 คน ชาย 281 คน มีปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีจากการใช้ยาเสพติดชนิดฉีดถึงร้อยละ 70.3 รองลงมาคือ จากการมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 29.6 และการสักร้อยละ 0.1