ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 11.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เวลา 15.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2550-2551 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เวลา 08.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ 1 (ภาคเช้า) ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่ชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญยั่งยืนได้นั้น ไม่อาจอาศัยปัจจัยทางเทคโนโลยีแต่เพียงอย่างเดียว หากยังขึ้นอยู่กับความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทยและคนไทยด้วย ดังนั้น การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า และการจรรโลงรักษามรดกทางวัฒนธรรมมิให้เสื่อมลงหรือสูญหาย จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ทั้งในด้านเทคโนโลยีและศิลปวัฒนธรรม หากแต่ละคนจะได้ตระหนักถึงหน้าที่ดังกล่าว แล้วร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานพัฒนา และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้รุ่งเรืองมั่นคงยิ่งๆ ขึ้น ก็จะช่วยให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้า พร้อมทั้งรักษาความเป็นชาติไทยและคนไทยไว้ได้เต็มภาคภูมิ เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2550 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ 1 (ภาคบ่าย) เวลา 17.22 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางพยอม สีนะวัฒน์ จ.ม. ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เวลา 11.35 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ ค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดท้ายยอ กลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังและวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านเกาะยอ ศาลาการเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว (ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกาะยอ) บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 1 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์ส่งเสริมนมแม่และพัฒนาสุขภาพชุมชนเกาะยอ หลังที่ 2 บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแหลมพ้อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทอผ้าเกาะยอ บ้านสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว หลังที่ 4 และสถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันเดียวกันนี้ เวลา 14.44 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้า ตามลำดับดังนี้ - ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นายดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าถวายเครื่องกดน้ำไฟฟ้า 2 หัว (น้ำร้อน-น้ำธรรมดา) เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในโอกาสนี้ ประทานเข็มอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่ผู้เข้าเฝ้าด้วย - พลตรี อธิวัฒน์ สุ่นปาน กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาบริษัท พาย วอเตอร์ ทรีตเม้นท์ (2007) จำกัด นำ นายยี เลียนไกว ประธานบริษัท พาย วอเตอร์ ทรีตเม้นท์ (2007) จำกัด และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงาน เพื่อไทย พ้นภัย พึ่งใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) และสวนอัมพรเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย - นางธิติยา ชูโต รองผู้จัดการใหญ่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการจัดงานเทศกาลอาหารและไวน์ประจำปี ครั้งที่ 9 (World Gourmet Festival) เฝ้าถวายเงินรายได้จากการประมูลของรางวัลในงานกาลาดินเนอร์ เพื่อสมทบทุนโครงการ ช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ - ศาสตราภิชาน นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นำ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา รองประธานบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เฝ้า ถวายรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นรางวัลการสอยบัตรขวัญถุงกัลปพฤกษ์ของร้านเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 ในโอกาสนี้ ประทานเข็มอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แก่ผู้เข้าเฝ้าด้วย อนึ่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 เวลา 19.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงละครเพลงเรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค (The Sound of Music) ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ณ มหาวิทยาลัยรังสิต อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี