วันข้าราชการพลเรือน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ทุกวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันข้าราชการพลเรือน การกำหนดวันดังกล่าวสืบเนื่องมาจาก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้มีการถือวันดังกล่าวให้เป็นวันข้าราชการพลเรือนนับแต่นั้นมา ภายหลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2522 อันเป็นวาระครบรอบ 50 ปี ของการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนข้าราชการต่างๆ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ จึงได้ร่วมกันจัดงาน สัปดาห์การบริหารงานบุคคล ขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก โดยหัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการจัดขึ้นเพื่อมอบเกียรติบัตรยกย่องข้าราชการที่มีผลงานดีเด่น โดยทุกครั้งจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจัดงานส่วนกลาง ด้านในส่วนภูมิภาคจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานทั้งหลายได้เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการกำหนดวันขึ้นมาวันหนึ่งเป็นวันของข้าราชการพลเรือน เพื่อที่ทางราชการจะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานของข้าราชการพลเรือนที่ได้ปฏิบัติมา ให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของข้าราชการ ในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน อันจะทำให้สาธารณชนมองภาพพจน์ที่ดีต่อข้าราชการพลเรือน รวมทั้งเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ ซึ่งจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนทุกคนได้มีโอกาสทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมา เพื่อจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศต่อไป สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้นำเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้กำหนดวันที่ 1 เมษายนขกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน เนื่องจากเป็น วันที่ตรงกับวันประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรก และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ มีมติเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) จึงได้จัดงานวันข้าราชการพลเรือนขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2523 เป็นต้นมา การจัดงานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจึงได้ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีที่ผ่านมา กระทรวงต่างๆ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแสดงนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน และจะมีการกำหนดหัวข้ออันเป็นจุดเด่นของงาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของภารกิจนั้นๆ ในแต่ละปีด้วย อาทิ ในปี พ.ศ. 2522 เน้นบทบาทหน้าที่ขององค์การกลางบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน, ในปี พ.ศ. 2525 เน้นการเสริมสร้างจริยธรรมโดยแสดงให้เห็นถึงรูปแบบ และแนวในการดำเนินการที่จะช่วยเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี, ปี พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับข้าราชการพลเรือน สำหรับในปี 2552 นี้มีเป้าหมายการจัดงานว่า "เพื่อชาติ เพื่อประชา ร่วมกันฟันฝ่าด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยกำหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 3 เมษายน 2552 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ วันที่ 29 มีนาคม กิจกรรม "การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดพาลีสอนน้อง ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วน วันที่ 30 มีนาคม จะมีพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น รวมถึงพิธีเปิดนิทรรศการ ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ในวันที่ 1 เมษายน ซึ่งเป็นวันข้าราชการพลเรือน จะมีการอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเ็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก และการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประมวลและจัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการนำไปถือปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท และ ในวันที่ 2 เมษายน มีการปาฐกถาพิเศษ อภิปราย และเสวนาต่างๆ สำหรับนิทรรศการจะจัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 1 เมษายน ซึ่งจัดแบ่งนิทรรศการเป็น 3 ส่วน คือส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วยพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน และภาพพระราชกรณียกิจ ส่วนที่สองแสดงผลงานและการให้บริการของกระทรวงต่างๆ และส่วนสุดท้าย ส่วนการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ หรือติดตามข้อมูลงานเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ที่ www.ocsc.go.th การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนในแต่ละปีนี้ นอกจากมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในฐานะเป็นผู้ให้บริการประชาชน และเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการแล้วนั้น ยังเป็นการสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่การทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนและผืนแผ่นดินไทยให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง สมดังความหมายของ ข้าราชการ อันหมายถึงผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีคุณธรรมและจริยธรรมสูง หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นทั้งคนเก่งและเป็นคนดี ตามหลักจริยธรรม 5 ประการของข้าราชการไทย คือ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน, ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ, โปร่งใสตรวจสอบได้, ไม่เลือกปฏิบัติ และ กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง......