สกว.- จีน ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงลมมรสุมแบบองค์รวม

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศึกษาสาเหตุการเปลี่ยนแปลงของลมมรสุมแบบองค์รวม พร้อมศึกษาแนวทางการเก็บข้อมูลย้อนหลังให้นานขึ้นกว่า 1,000 ปี ผศ.ดร.อำนาจ ชิดไธสง ผู้ประสานงานชุดโครงการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัย National Natural Science Foundation of China (NSFC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาวิจัยสาเหตุการเกิดลมมรสุม แบบจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัฏจักรการเกิดคาร์บอน ที่มุ่งเน้นศึกษาการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือไม่ รวมถึงร่วมกันศึกษาช่วงเวลาการเกิดลมมรสุมที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง อีกทั้ง ภูมิศาสตร์ของทั้งประเทศมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ คาดว่าจะเป็นผลดีที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จีนกำลังศึกษาแบบจำลองสาเหตุการเกิดฝนตกหนักแบบองค์รวม อย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของน้ำทะเล และพื้นดินว่ามีส่วนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของลมมรสุมหรือไม่ รวมทั้งศึกษาเรื่องการเก็บข้อมูลย้อนหลัง ไม่ว่าจะเป็น ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ระดับน้ำทะเลให้ยาวนานขึ้น เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเก็บข้อมูลได้เพียง 56 ปีเท่านั้นแต่ขณะที่จีนเก็บได้นานถึง 1,000 ปี อย่างไรก็ตาม คาดว่าในวันที่ 24 มีนาคมนี้จะได้ข้อสรุปร่วมกันระหว่างไทยกับจีนว่าจะทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องใดบ้าง โดยมั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ประเทศ