รมว.แรงงาน ยืนยันยังไม่พบการหักค่าหัวคิวเช็คช่วยชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยืนยัน จากการตรวจสอบยังไม่พบการหักค่าหัวคิวเช็คช่วยชาติ หลังมีข่าวผู้ใช้แรงงานร้องเรียน พร้อมขยายเวลารับเช็คที่สำนักงานประกันสังคมจนถึง 20.00 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ นายไพฑูรย์ แก้วทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ได้เตรียมมาตรการป้องกันไม่ให้มีการหักค่าหัวคิวจากการรับเช็คช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 2,000 บาท สำหรับผู้ที่มีฐานเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ด้วยการนำเช็คส่งให้ถึงมือผู้ประกันตนโดยไม่ผ่านนายจ้าง ทั้งนี้จะระดมเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานทั้งหมดในการจ่ายเช็ค ซึ่งมีทั้งการไปจ่ายยังสถานประกอบการ จำนวน 7,500 แห่ง ผู้ประกันตนจำนวน 2,361,300 คน จ่าย ณ ที่ว่าการอำเภอ 800 แห่ง ผู้ประกันตน 1,071,600 คน และจ่าย ณ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด รวมถึงศูนย์การค้า 2,700,000 คน นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายเวลาให้ผู้ประกันตน สามารถมารับเช็คได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด นอกเหนือจากวันที่สำนักงานประกันสังคม (สปส.) นัดหมาย ภายในระยะเวลา 90 วัน โดย สปส. จะขยายเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ถึงเวลา 20.00 น. ของทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ส่วนการส่งเช็คให้กับผู้ประกันตนตามสถานประกอบการและสถานที่นัดหมาย จะถึงเวลา 17.00 น. เพื่อการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตน นายไพฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานจะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 60 ชุด เพื่อจัดส่งเช็คให้ถึงมือผู้ประกันตนตามที่ร้องขอ โดยเบื้องต้นต้องเป็นสถานประกอบการที่มีผู้มีสิทธิรับเช็คจำนวน 200 คนขึ้นไป สามารถแจ้งความจำนงได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2526-1959 ส่วนผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมารับเช็คเอง สามารถมอบอำนาจให้มารับเช็คแทนได้ แต่ต้องให้ผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ลงลายมือชื่อรับรอง